inDMS

inDMS

inDMS je programsko rješenje namijenjeno upravljanju poslovnim procesima, zadacima i dokumentima, koje omogućava veći nivo efikasnosti, sigurnosti i transparentnosti u radu kompanije. 

Elementi ovog rješenja su:

  • Modeliranje poslovnih procesa: preslikava poslovne procese organizacije u informacioni sistem uz precizno definisanje nosioca  zadataka i njihovih odgovornosti.
  • Task management: dodjeljivanje i notifikacije o zadacima,kontrola izvršavanja zadataka.
  • Pregled i praćenje dokumenta i web pristup: grafički prikaz toka dokumenta i trenutne lokacije uz informacije koliko se negdje zadržao dokument. Svaki dokument je dostupan i osobama na udaljenim lokacijama
  • Digitalizacija i centralizovano čuvanje: modul za masovan prijem dokumenata omogućava automatsko arhiviranje i digitalizaciju dokumenata. Omogućeno je definisanje različitih vrsta dokumenata sa proizvoljnim brojem i vrstom opisnih polja (numerička, tekstualna, datumska...).
  • Precizno određivanje prava pristupa: za svakog pojedinog korisnika se može odrediti skup dopuštenih radnji nad predmetom i dokumentom (čitaj, mijenjaj, briši). Pravo pristupa se može definisati i na nivou opisnih polja (atributa).
  • Interni sistem poruka: komunikacija i slanje datoteka, dokumenata i predmeta unutar sistema.
  • Izjvještaji: kreiranje različitih vrsta izvještaja (npr. predmeti koji kasne, predmeti koji nisu pregledani, broj obrađenih dokumenata po poslovnom procesu, korisniku i sl.).
  • Digitalni potpis: osigurava integritet i autentičnost podataka.