Tema seminara:
“ ICT tehnologije u procesu upravljanja ljudskim resursima
Cilj seminara: 
Upravljanje HR procesima i ciljevima. 
Ciljna grupa:
HR menadžeri i svi ostali koji žele da unaprijede svoju poslovnu i profesionalnu efikasnost.
Lokacija: 
Podgorica
Termin:
Oktobar 2016. 


Na seminaru će biti riječi o ciljnom rukovođenju, 

Softverski paket eHRM sadrži sledeće segmente:

(1) eProfil - baza zaposlenih i sistem za upravljanje odsustvima

  • Informacije o svim zaposlenima – unos osnovnih podataka, podataka potrebnih za obračun plata, raspored zaposlenih na radna mjesta, rezultati (ocjene, nagrade, disciplinski postupci);
  • Sistematizaciju radnih mjesta – unos sistematizacije radnih mjesta i izrada sistema izvještavanja;
  • Informacije o ugovorima – evidentiranje rješeja o radnom odnosu, ugovora o radu kao i unos podataka o pripravnicima;
  • Evidentiranje godišnjih odmora – apliciranje, rješenja, prekidi kao i izvještaji o korišćenju;
  • Podaci o obrazovanju zaposlenih – diplome, sertfikati, kursevi;
  • Izvještaji - o zaposlenima, radnom odnosu, obrazovanju, sistematizaciji i sl.


(2) HR Planiranje (ciljno rukovodjenje, MBO metodologija).

  • Sistematsko postavljanje ciljeva i pregled njihove realizacije, prepoznavanje eventualnih teškoća i smetnji u radu kao i odgovor kako otkloniti smetnje;
  • Realizacija ciljeva, kako na nivou kompanije tako i na nivou pojedinih sektora, zahtjeva obimna i usmjerena ulaganja u znanje i osposobljavanje zaposlenih;
  • Upoređivanje radnih ciljeva zaposlenih sa njihovim radnim dostignućima;
  • Transparentno ocjenjivanje doprinosa odnosno dodate vrijednosti pojedinca a samim tim i interesima kompanije.

(3) eOdsustva: